Algemene Voorwaarden
Pidebohosting webhosting en design.
 
Algemene voorwaarden / Hosting voorwaarden

Definities
Artikel 1
    
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Pidebo Design/Hosting

wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Pidebo Design/Hosting: De door Pidebo Design/Hosting te exploiteren producten en diensten waarbij door

opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers

uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de

promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van

Pidebo Design/Hosting.

Toepasselijkheid
Artikel 2    

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing

op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Pidebo Design/Hosting.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Pidebo Design/Hosting niet bindend en niet van toepassing.

Aanbieding en acceptatie
Artikel 3

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Pidebo Design/Hosting gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Pidebo Design/Hosting

schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Pidebo Design/Hosting heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
    
Aanvang van de overeenkomst
Artikel 4    

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met

akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Pidebo Design/Hosting.

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Duur en beëindiging
Artikel 5

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12

maanden verlengd.

5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3. Pidebo Design/Hosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen indien opdrachtgever aan een of

meer van zijn verplichtingen jegens Pidebo Design/Hosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4. Pidebo Design/Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te

beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het

vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Pidebo Design/Hosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder

rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
opdrachtgever de webserver overbelast;
opdrachtgever het netwerk overbelast;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins

kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met

de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.
    
Levering en leveringstijd
Artikel 6

6.1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op

een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de

zijde van Pidebo Design/Hosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan

beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

Overmacht
Artikel 7

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Pidebo Design/Hosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De

overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Data/emailverkeer
Artikel 8

Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000MB 2.50

euro ex BTW berekend. In sommige gevallen kan Pidebo Design/Hosting vragen om een voorschot. Voor alle accounts hanteren wij een "fair use

policy"
    
Prijzen
Artikel 9

9.1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Pidebo Design/Hosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan bekend

gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
    

Betalingsvoorwaarden
Artikel 10

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de

periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Pidebo Design/Hosting .

10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende

heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening

gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Pidebo Design/Hosting het recht de presentatie (tijdelijk)

stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Pidebo Design/Hosting stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan

opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Pidebo Design/Hosting

van één en een halve procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

10.6. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Pidebo Design/Hosting verschuldigde bedragen komen ten laste

van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde

bedrag, zulks met een minimum van Euro 75,00.

10.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de

datum op de rekening aan de Pidebo Design/Hosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Pidebo Design/Hosting een onderzoek instellen

naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse factuur welke minstens een maand voor ingang contractduur wordt toegezonden.

10.9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10.10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden

geïncasseerd of niet aan Pidebo Design/Hosting is voldaan. Pidebo Design/Hosting heeft het recht om dan de domeinnaam op te heffen.

10.11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Pidebo

Design/Hosting een vertragingsrente in rekening van één en een halve procent (1,5%) per maand , waarbij een gedeelte van een maand geldt als een

hele maand.

10.12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Pidebo Design/Hosting het teveel geïncasseerde bedrag op eerste

verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van

incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 11
    
11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Pidebo Design/Hosting site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten

of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te

respecteren en vrijwaart Pidebo Design/Hosting ter van enige aanspraak.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12

12.1. Het door Pidebo Design/Hosting vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Pidebo Design/Hosting.

Aansprakelijkheid
Artikel 13
    
13.1. Pidebo Design/Hosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Pidebo

Design/Hosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Pidebo Design/Hosting kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden

voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Pidebo Design/Hosting of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of

zichtbaar wordt gedurende de relatie met Pidebo Design/Hosting.

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Pidebo Design/Hosting slechts aansprakelijk voor vervangende

schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Pidebo Design/Hosting voor

enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Pidebo Design/Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade

die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten

van Pidebo Design/Hosting.

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze

communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Pidebo

Design/Hosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of

geheime informatie. Pidebo Design/Hosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Pidebo Design/Hosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

13.6. Pidebo Design/Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, opdrachtgever dient eigen geuploade gegevens zelf te

waarborgen.

13.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Pidebo Design/Hosting mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Pidebo Design/Hosting . Als

opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Pidebo Design/Hosting als gevolg daarvan lijdt.
    
Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 14

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Buitengebruikstelling
Artikel 15
    
15.1. Pidebo Design/Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te

beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Pidebo Design/Hosting niet nakomt dan wel in strijd handelt

met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Pidebo Design/Hosting gestelde termijn zijn verplichtingen

is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

Reclame
Artikel 16    

16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke

aanspraak jegens Pidebo Design/Hosting vervalt.

16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het

gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en

aanzien van Pidebo Design/Hosting .

16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Wijzigingen van de voorwaarden
Artikel 17
    
17.1. Pidebo Design/Hosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de

wijziging.

17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht

worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.
    
Geschillenregeling en toepasselijk recht
Artikel 18

18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van

deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pidebo Design/Hosting en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de

nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.